Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawnicza Lex Optimum Adwokaci  i Radcowie Prawni

kontakt e-mail: kancelaria@lexoptimum.com.pl

kontakt listowny: Centrala: ul. Wronia 45/175 00-870 Warszawa, O/Gdańsk: ul. Gościnna 6 skr.7 80-009 Gdańsk

  • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia  w celu  w celu wykonania zawartej z Kancelarią umowy, zgodnie z art. 5 Rozporządzenia;
  • odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy w/w Kancelarii oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obu umów oraz przewidziany przepisami prawa okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości  wykonania zawartej z Kancelarią umowy
  • w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, uzyskania kopii, ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 rozporządzenia,a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana, jednakże bez wpływu na wcześniej dokonane zgodnie z prawem przetwarzanie danych
  • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
    w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.